Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Ilmu’ Category

Daripada Aishah r.a. :

“Bahwa Junjungan Nabi s.a.w. apabila ia berbaring di tempat tidurnya pada tiap-tiap malam, Ia menghimpunkan dua tapak tangannya kemudian ia hembuskan [Yakni: meludah dengan tidak ber air ludah] pada keduanya dan membaca

(Bismillaahir Rahmaanir Rahiim)

( Qul huwallaahu ahad. Allaahush-shamad. Lam yalid wa lam yuulad walam yakul lahuu kufuwan ahad) dan

(Bismillaahir Rahmaanir Rahiim)

(Qul a’uudzu birabbil falaq. Min syarri maa khalaq, Wamin syarri ghaasiqin idzaa waqab. Wamin syarrin naffaatsaati fil ‘ uqad, Wamin syarri haasidin idzaa hasad.) dan

(Bismillaahir Rahmaanir Rahiim)

(Qul a’uudzu birabbin naas, Malikin naas, Ilaahin naas, Min syarril waswaasil Khannaas, Al-ladzii yuwaswisu fii shuduurin naas. Minal jinnati wan naas.)

pada keduanya kemudian menyapu seberapa dapat daripada badannya; Ia mulai dengan menyapu keduanya atas kepalanya dan mukanya dan yang di hadapan daripada badannya. Di perbuatnya yang demikian itu sebanyak tiga kali.”

Menurut hadis ini nyatalah bahwa hembusan atau ludahan pada dua tapak tangan itu adalah di buatnya sebelum membaca tiga surah-surah tersebut. Akan tetapi menurut riwayat yang lain pula bahwa hembusan atau ludahan pada keduanya itu adalah sesudah membaca, dan perbuatan yang semacam ini adalah lebih sempurna.

Adapun banyak bacaan menurut hadis tersebut zahirnya adalah sekali sahaja. Setelah habis beliau membacanya maka di sapukanlah dengan kedua tapak tangannya ke atas lembaganya. Beliau mulakan dengan menyapu ke atas kepalanya kemudian mukanya, lalu menurun menyapu badannya yang di hadapan; iaitu dadanya dan yang berdekatan dengannya. Perbuatan beliau yang demikian itu tiga kali.(**)

(**)Bolehjadi – kata petunjuk itu- kembali kepada perbuatan menyapu sahaja, maka ber ertilah membaca ke tiga-tiga surah itu sekali. Dan bolehjadi kalimah tersebut menunjukkan kepada kesemua perbuatan, iaitu  menghimpun dua tapak tangan dan membaca surah, menyapu. Inilah yang lebih utama, sesuai dengan riwayat yang mengatakan tiga kali baca.

Advertisements

Read Full Post »

Sifat-sifat yang di larang didalam melakukan Ibadah:

1. Riya’

Melakukan ibadah kerana merasa senang di puji, merasa harga diri sebagai ahli ibadah.

2. Sum’ah

Melakukan ibadah kerana ingin menjadi masyhur, terkenal dan popular.

3. Ujub

Merasakan bahawa tiada seorangpun yang dapat kecuali dirinya (bangga diri)

4. Takabur

Melakukan ibadah dan merasa besar diri (sombong) dengan kejayaan yang disedekahkan.

5. Hasaud

Baik lahiriyah tetapi rosak dalamnya (batin nya)

6. Riyasah

Gila pangkat, merasa jangan selalu di bawahnya atau ingin jadi pemimpin tetapi tidak layak (banyak kekurangan dari banyak segi)

7. Tamak dan Cinta Dunia

Lupa rakyat dan sesamanya dan lalai hari kemudian (lupa daratan dengan kemewahan yang palsu)

Read Full Post »

Taqwa

Menurut erti harfiah, taqwa bererti: hati-hati, ingat, mengawasi diri, berwaspada. Kata taqwa tidak dapat di ertikan sama dengan ”takut”, kerana sifat takut itu lebih banyak bercampur dengan rasa berani. Padahal persoalan taqwa ialah segi hubungan manusia dengan Tuhannya, di mana tidak boleh terdapat dalam hubungan itu unsur benci walaupun sedikit.

Dalam pengertian umum, taqwa ialah sikap dan cara berfikir atau mentaliti orang-orang mukmin dan kepatuhannya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah s.w.t. serta menjauhi larangan-laranganNya atas dasar kecintaan semata.

Kriteria Orang yang bertaqwa

Untuk memahami taqwa itu dengan sebaik-baiknya, sudah tentu Qur’an lah sebaik-baik rujukan dalam memberi penjelasan dan keterangan kepada kita. Menurut Al-Qur’an, kriteria orang yang bertaqwa adalah sepertimana berikut:

Ertinya :

”Alif, Laam, Miim. Kitab Al-Qur’an ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi pertunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa; Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab ”Al-Qur’an” yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad), dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yaqin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). Mereka itulah yang tetap mendapat pertunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya.”

( Surah Al-Baqarah (2) : 1 – 5 )

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an di atas, dapat di fahami bahawa, taqwa itu terdapat pada:

1. Mereka yang beriman pada yang ghaib seperti adanya Allah s.w.t., malaikat- malaikat dan Hari akhirat.

2. Mereka yang melaksanakan pokok-pokok Ibadah ( terutamanya solat, zakat, dan mereka yang berinfaq, membelanjakan hartanya di jalan Allah ). Ini menjadi bukti adanya iman bagi seseorang kepada yang ghaib.

3. Mereka beriman kepada yang ghaib dan melaksanakan pokok-pokok ibadah adalah orang yang beruntung hidupnya atau berjaya. Berjaya adalah cita-cita dan tujuan akhir dari segala kerja-kerja manusia di dunia ini. Sebab itu bila seseorang itu bertaqwa, maka dia di katakan telah sampai pada satu darjat yang tinggi.

Kitab Al-Qur’an selanjutnya menerangkan lagi berkenaan taqwa, sepertimana yang berikut:

”Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (mendapat) Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa; Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik; Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka – dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah -, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui (akan salahnya dan akibatnya). Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka, dan Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan (bagi) orang-orang yang beramal.”

(Surah Ali Imran (3) : 133 – 136)

Menurut ayat-ayat di atas, kriteria muttaqin (orang-orang taqwa) ialah mereka yang :

1. Selalu menuju kepada ampunan (maghfirah) Tuhan. Ertinya sentiasa bekerja sesuai dengan redha Tuhan, bukan yang di larang dan yang di murkaiNya. Dan bila tersalah atau terlupa, cepat beristighfar (mohon ampun) pada Tuhan.

2. Suka menafkahkan (infaq) sebahagian harta bendanya, baik di waktu lapang mahupun di waktu sempit. Membayar zakat, memberi makanan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, memberi sumbangan atau derma kepada kegiatan dakwah Islam dan sebagainya, semuanya termasuk di dalam kategori menafkahkan sebahagian harta benda.

3. Sanggup menahan amarahnya. Ertinya orang yang dapat mengendalikan emosi dan nafsunya. Kemampuan seseorang mengendalikan emosi dan nafsunya membuat dia menjadi manusia besar, bukan besar fizikal tetapi besar jiwanya.

4. Memaafkan kesalahan orang lain. Tidak menaruh dendam terhadap seseorang kerana sesuatu kesalahan, baik sengaja mahupun tidak. Kerana dendam itu dapat membawa bencana terhadap diri sendiri, orang lain dan kepada masyarakat.

5. Berbuat baik, pemaaf dan jujur. Semua menjadi tanda takwa kepada Allah.

6. Apabila berbuat keji (faahisyah) dan menganiaya diri sendiri, segera mengingati Allah lalu memohon ampun. Perbuatan faashiyah ialah dosa besar yang mana bahayanya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti: membunuh, zina dan riba. Sedang menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang bahayanya terhadap diri sendiri sahaja.

7. Tidak lagi meneruskan perbuatan dosanya ketika dia mengetahui bahawa perbuatan itu mengandungi dosa. Atau tidak mengulangi kembali dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya secara sedar.

Keterangan ini menegaskan bahawa taqwa itu adalah sikap hidup dan akhlak seorang muslim, yang merupakan buah dan hasil didikan ibadah-ibadah pokok. Sedang ibadah-badah itu sendiri adalah pancaran keluar daripada iman. Tepat sepertimana firman Allah s.w.t. di dalam surah Al-Baqarah, ayat 21:

Ertinya :

Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu (menjadi orang-orang) bertaqwa.”

Berikut ini ada lagi beberapa kriteria orang-orang yang taqwa sepertimana di jelaskan di dalam Al-Qur’an, iaitu mereka yang :

1. Menepati Janji.

Bahkan (mereka berdosa memakan hak orang, kerana), sesiapa yang menyempurnakan janjinya (mengenai hak orang lain) dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.”

(Surah Ali Imran (3) : 76)

2. Menegakkan Keadilan.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.”

(Surah Al-Maidah (5) : 8)

3. Bersifat Pemaaf.

Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh (bercampur) dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar maskahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh daripada maskahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka mema’afkannya (tidak menuntutnya); atau (pihak) yang memegang ikatan nikah itu mema’afkannya (memberikan maskawin itu dengan sepenuhnya). Dan perbuatan kamu berma’af-ma’afan (halal menghalalkan) itu lebih hampir kepada taqwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan.”

(Surah Al-Baqarah (2) : 237)

4. Bersifat Istiqamah, iaitu berkeperibadian kuat dan teguh.

Bagaimanakah dapat diakui adanya perjanjian (keamanan) disisi Allah dan RasulNya bagi orang-orang musyrik (sedang mereka mencabulinya)? Kecuali orang-orang (musyrik) yang kamu telah mengikat perjanjian setia dengan mereka dekat masjid Al-Haraam. Maka selagi mereka berlaku lurus terhadap kamu, hendaklah kamu berlaku lurus (istiqamah) pula terhadap mereka; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.”

(Surah At-Taubah (9) : 7)

5. Tidak mempunyai rasa takut dan duka cita dalam hidup yang mencabar, seperti sifatnya wali-wali Allah.

Ketahuilah! Sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. (Wali- wali Allah itu ialah) orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertaqwa.

(Surah Yunus (10) : 62-63)

6. Sabar, iaitu orang yang tabah, tahan uji, pantang menyerah dan berputus asa. Sabar dalam beribadah, sabar dalam berjihad, sabar menghadapi musibah, sabar dari perbuatan maksiat dan sabar dari godaan duniawi.

Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan), dan kuatkanlah kesabaran kamu (lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertaqwalah kamu kepada Allah, supaya kamu berjaya (mencapai kemenangan).”

(Surah A-li’Imran (3) : 200)

Manusia yang berjaya mencapai darjat takwa kemudian berusaha mempertahankannya, di anggap sebagai manusia yang berjaya ibadahnya. Allah s.w.t. meletakkan manusia takwa sebagai manusia yang paling mulia disisi dan dalam pandanganNya, seperti firmanNya di dalam Surah Al-Hujarat (49) : Ayat 13, maksudnya:

Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya diantara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu).

Read Full Post »

Al-Quran – (Bahagian I)

img_0138.jpgAl-Quran disebut juga al-Kitab, adalah wahyu-wahyu yang di turunkan Tuhan kepada RasulNya, dengan perantaraan Malaikat Jibril, untuk di sampaikan kepada manusia.

Kumpulan dari semua wahyu itu, yang berjumlah menurut perhitungan yang umum 6,236 ayat terdiri daripada 114 Surat, diturunkan dalam dua masa. Pertama di Makkah, dalam masa 13 tahun, yang sejak Rasulullah s.a.w. di tentukan Tuhan dan ditetapkanNya menjadi Rasul pada tahun ke 41 daripada usianya, sampai beliau berpindah ke Madinah. Kedua ialah masa Madinah, iaitu sejak beliau berpindah ke negeri itu sampai beliau wafat, dalam masa sepuluh tahun.

Erti al-Quran menurut bahasa (lughah) ialah barang yang di baca.

Dan al-Quran itu menurut undang-undang bahasa adalah kalimat Mashdar, iaitu dasar kata, yang bererti bacaan, tetapi di ertikan lebih dekat kepada sesuatu yang dikerjakan (isim maf’ul) menjadi ertinya yang dibaca.

Menurut ahli-ahli Syariat, al-Quran itu ialah Kalamullah (sabda Tuhan) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang dituliskan di dalam Mushaf.

Dan ahli Fiqh menentukan pula bahwasanya al-Quran itu adalah nama yang diberikan kepada keseluruhan al-Quran dan dinamakan juga bagi suku-sukunya atau bahagian-bahagiannya.

Baik dari asal ambilan bahasa, ataupun setelah dia diistilahkan, namun keduanya itu telah tergabung menjadi makna yang satu. Iaitu bahwasanya al-Quran memang di baca; kekuatannya terjadi pada pembacaannya. Walaupun kita baca sampai khatam, ataupun hanya satu ayat, namun dia tetap al-Quran.

Apabila kita renungi al-Quran itu kita akan berjumpa perbezaan isi dari Surat-surat atau ayat-ayat yang turun di Makkah ataupun yang turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Makkah adalah khas bagi menetapkan dan meneguhkan akidah (kepercayaan) Islam yang pokok iaitu Tauhid. Dan menentang penyembahan berhala dan menuhankan benda dan seruan atau da’wah kepada manusia agar mereka memerdekakan akal dan jiwa dari perbudakan adat, kebiasaan, tradisi dan taqlid, menurut saja kepada nenek-moyang, dengan tidak usul-periksa. Dan orang selalu disuruh mempergunakan akal, fikiran, perenungan dan penyelidikan yang mendalam.

Kalau kita telah masuk kepada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, di sana mulailah kita bertemu dengan hukum-hukum Fiqh, peraturan dan segala yang bertalian dengan negara dan kemasyarakatan. Di Madinahlah mulai diterangkan hukum-hukum dan undang-undang yang mengenai peperangan, tentang hubungan di antara satu kekuasaan negara lain, peraturan-peraturan mengenai perjanjian dan perdamaian, urusan persuami-isterian dan pembinaan rumahtangga, mengenai nikah, talak dan rujuk, peraturan tentang perwarisan, dan membangun masyarakat yang adil dan makmur dengan adanya peraturan zakat dan haji, dan urusan-urusan lain yang semuanya bersendikan persamaan darjat dan adil.

Sebab-sebab perbezaan itu tentu sudah dapat diketahui oleh orang yang mempelajari sejarah hidup Rasulullah dan sejarah turunnya ayat-ayat al-Quran itu sendiri. Di Makkah barulah menyusun teman-teman yang sama-sama memahami untuk menentang kekuasaan yang masih tegak, iaitu kekuasaan berhala. Maka belumlah tepat waktunya kalau di Makkah telah di turunkan hukum-hukum yang mengenai masyarakat sebagai yang tersebut tadi. Di Makkah barulah memperkukuh akidah yang kelak akan diperjuangkan dimuka dunia ini. Lain halnya dengan keadaan setelah Hijrah ke Madinah. Sebab di Madinah, Islam telah menjadi daulah, telah merupakan suatu kekuasaan yang nyata dan dapat menegakkan hukum serta ada ummat yang akan mematuhinya.

Dan dengan sebab itu pula dapatlah difahami jika al-Quran itu, baik di kala turun di Makkah ataupun setelah zaman Madinah, tidaklah dia diturunkan sekaligus, melainkan sebahagian-sebahagian, seayat dua ayat, atau tiga dan empat ayat, menurut keperluan, terutama jika mengenai Surat-surat yang panjang. Bahkan satu Surat yang panjang kadang-kadang melalui masa berbulan-bulan sampai bertahun, baru selesai, iaitu supaya duduknya suatu soal yang tengah dituntunkan oleh Tuhan, mantap dalam fikiran dan jelas memutuskannya, sehingga kejadian lain yang terjadi di belakang dapat di qiyaskan kepada kejadian yang pertama itu yang dinamai asbabun nuzul.

Orang musyrikin sendiripun pernah menyatakan perasaan sebagai tersebut di dalam Surat 25 (al-Furqan) ayat 32. Di dalam ayat itu di sebutkan bahwa kaum musyrikin bertanya-tanya, mengapa al-Quran diturunkan tidak sekaligus (jumlatan wahidatan). Lalu Tuhan menyatakan sebabnya, iaitu supaya lebih mantap ayat-ayat itu dengan bacaan amat teratur sekali.

Hal ini dapat kita misalkan dengan kejadian di diri kita sehari-hari di dalam mempelajari ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang bahasa atau ilmu yang lain. Walaupun misalnya sesuatu bahasa telah kita hafal kalimat-kalimatnya satu persatu, sebab telah kita pelajari sekaligus, barulah dia akan mantap dalam fikiran, apabila kita telah menghadapi kejadian itu sendiri dan dialami. Itulah sebabnya maka orang merasa amat penting mengadakan ”research”, iaitu penyelidikan ilmu pengetahuan dengan seksama, dengan menghadapi satu kenyataan. Meskipun telah belajar bahasa bertahun-tahun, barulah akan mantap, kalau tinggal di negeri yang empunya bahasa itu agak sekian bulan.

Jadi di dalam ayat 32 daripada Surat 43 itu terdapatlah dua hikmah. Pertama untuk memantapkan tiap-tiap persoalan itu di dalam hati Nabi, kedua supaya ayat-ayat al-Quran itu boleh di baca dengan sebenar-benar bacaan. Dan dengan turunnya semasa demi semasa itu, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, amat pentingnya, kerana senantiasa ada hubungan dengan Rasul s.a.w. dengan cahaya dari langit. Sedang kalau datang sekaligus, hanya sekali ketika turun itu sajalah hubungan beliau dengan langit. Oleh sebab itu maka masa 23 tahun itu benar-benar beliau rasakan selalu adanya hubungan, dan dirasakan pula oleh sahabat-sahabat Rasulullah, yang setiap ayat turun, di bacakan dengan seksama oleh Rasul, lalu mereka terima dan mereka hafalkan dan mereka baca.

(……bersambung ….)

Read Full Post »

Selawat Pembuka Pintu Ilmu

Amalkan selawat berikut agar mudah mempelajari ilmu pengetahuan serta mendapat kecerdasan;

333142c8.jpg

Ya Allah, berilah selawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad, selawat yang Engkau keluarkan aku dengannya dari kegelapan bimbang, dan Engkau muliakan aku dengan cahaya kefahaman, dan Engkau jelaskan bagiku apa-apa yang sulit hingga dapat difahami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, dan aku tidak mengetahui yang ghaib.

Read Full Post »

Doa Mudah Faham dan Hafal

84eea07a.jpg

 

Ertinya:

Ya Allah, Berilah kefahaman kepadaku seperti kefahaman Nabi-nabi, berilah kehafalan kepadaku seperti kehafalan rasul-rasul dan mendapat ilham daripada malaikat-malaikat yang hampir dengan-Mu. Berselawat Allah kepada Junjungan Besar nabi Muhammad s.a.w., keluarga dan para sahabatnya.

Read Full Post »

Artikel kontroversi: Syubhat doa Nurun Nubuwwah :

Syubhat Doa Nurun Nubuwwah

http://al-ahkam.net/home/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22239

Doa Nurun Nubuwwah di katakan memiliki khasiat yang banyak sekali dan sangat menakjubkan terhadap siapa yang suka membaca dan mengamalkannya dengan ikhlas hati benar-benar kerana Allah.

Dan di antara khasiat –khasiatnya adalah seperti berikut;

(1) Pelindung dari Sihir.

Di riwayatkan , bahawa Rasulullah SAW bersabda setelah solat Subuh ketika duduk-duduk bersama para sahabat di Masjidil Haram, tiba-tiba datanglah Malaikat Jibril a.s. membawa doa Nurun Nubuwwah, seraya berkata : ”Wahai Rasulullah, aku telah di utus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan doa ini kepadamu / Rasulullah”. Selanjutnya beliau bersabda :”Doa Nurun Nubuwwah ini banyak sekali faedahnya bila di baca dan diamalkan. Dan apabila tidak dapat membaca atau tidak hafal, maka cukuplah ditulis, kemudian tulisan tersebut disimpan dalam rumah, maka Allah akan senantiasa memberikan perlindungan kepada penghuni rumah itu dari sihir / tenung atau penyakit.

(2) Hajat Tercapai.

Barangsiapa yang membaca dan mengamalkan doa ini secara istiqamah pada setiap selesai solat sekurang-kurangnya sekali, maka Insya Allah apa pun hajatnya akan segera terlaksana.

(3) Penyelamat dari gangguan makhluk halus.

Bilamana doa Nurun Nubuwwah ini ditulis pada kertas lalu tulisan tersebut di letakkan pada tanaman, Insya Allah tanaman tersebut akan selamat dari hama, apabila di letakkan pada tempat-tempat yang menakutkan atau pada tempat-tempat yang ditempati syaitan atau iblis, jin atau hantu dan segala macam jenis makhluk halus, maka dalam waktu singkat mereka akan bubar dan minggat tanpa kembali lagi.

(4) Dimuliakan orang

Rasulullah SAW bersabda , ”Jika kamu ingin dimuliakan oleh orang lain, maka bacalah Doa Nurun Nubuwwah.”

(5) Pengasih

Bilamana anda ingin mendekati raja / menteri atau orang yang berpangkat atau berkumpul dengan orang banyak maka bacalah doa ini pada tiap hari sekurang-kurangnya sekali, Insya’Allah semua orang yang anda dekati itu akan menaruh kasih sayang.

(6) Air masin menjadi tawar

Bilamana anda pergi belayar naik perahu, kemudian disitu anda kehabisan air minum, maka bacalah doa ini pada air laut, Insya’Allah air laut yang semulajadi masin itu berubah menjadi tawar dan boleh anda minum.

(7) Bertemu para nabi.

Rasulullah SAW bersabda: ”Barangsiapa yang ingin bertemu dengan para Nabi, maka bacalah doa Nurun Nubuwwah sebanyak seratus kali, kemudian tidur, Insya’Allah akan mimpi bertemu dengan para Nabi, di samping itu siapa pun pun yang melihatnya akan menaruh kasih sayang, dan hendaknya tidak terhenti dalam mewiridkan doa Nurun Nubuwwah ini hingga sampai anak cucu.

(8) Penyembuh Kesakitan.

Bilamana ada orang sakit, maka bacalah doa ini pada minyak (minyak kelapa / sawit wijen), kemudian sapukan pada tempat yang sakit, Insya’ Allah akan lekas sembuh.

(9) Mengubat dari kerasukan.

Bilamana ada orang di rasuk hantu, syaitan dan jin, atau gila, maka cara mengubatinya adalah sebagaimana di atas.

(10) Kuat berjalan

Bilamana anda ingin kuat berjalan, bacalah doa tersebut pada daun sirih yang bertemu ruasnya, kemudian sapukanlah mulai dari kepala hingga kaki, Insya’Allah anda akan kuat berjalan walau sejauh perjalanan yang anda tempuh itu.

(11) Turun hujan.

Bilamana akan turun hujan dalam suatu perjalanan, agar anda tidak kehujanan, maka bacalah doa tersebut, Insya’Allah tidak jadi turun hujan.

(12) Pengaman bagi orang bertengkar

Bilamana ada orang yang bertengkar, sedang anda ingin melerainya maka bacalah doa ini, Insya’Allah orang yang bertengkar itu akan berhenti dan akhirnya saling memaafkan.

(13) Musuh menjadi takut

Bilamana anda pergi berperang (fisabilillah), bacalah doa ini, Insya’ allah tidak di kejar musuh, bahkan musuh akan lari tunggang langgang ketika bertemu dengan anda.

(14) Sulit bersalin.

Bilamana ada wanita bersalin yang sulit, maka bacalah doa ini pada pinggang atau mangkuk putih yang berisi air, kemudian airnya diminumkan, Insya’ Allah bayinya akan segera keluar tanpa kesulitan yang di derita oleh sang ibu.

(15) Sakit mata

Bilamana ada orang sakit mata, maka bacalah doa ini lalu tiupkan pada mata yang sakit itu. Insya’allah akan lekas sembuh.

(16) Penawar gigitan ular

Bilamana ada orang digigit ular, atau kena sengatan binatang berbisa, atau kena racun dan penyakit lain, maka bacakanlah doa tersebut pada tempat yang terkena gigitan atau sengatan itu, Insya’ Allah akan lekas sembuh.

(17) Raja Jin.

Bilamana anda ingin mendatangkan raja jin, maka bacalah doa ini sebanyak seratus kali dalam keadaan tidak berhadas (suci), baik suci badan dan tempat, kemudian masuk ditempat yang sepi pada malam Jumaat. Insya’ Allah anda akan dijumpai oleh si raja jin itu.

(18) Terhindar dari Kekufuran.

Bilamana anda membaca doa ini pada malam Jumaat sebanyak lima puluh kali, Insya’Allah akan terhindar dari kekufuran, bid’ah dan dijauhkan dari perbuatan buruk.

(19) Menjumpai Jin.

Suatu keajaiban yang luar biasa bilamana ada jin yang ingin menyerupai manusia, maka jadi lah ia manusia lantaran berkah-Nya doa Nurun Nubuwwah ini, begitupun manusia jika ingin menjumpai jin, maka ia mengamalkan doa tersebut.

(20) Penyelamat siksa neraka.

Bilamana doa ini di baca setiap hari, maka akan selamat dari siksa neraka, selamat dunia akhirat dan terhindar dari godaan syaitan.

(21) Ingin mimpi yang indah.

Bilamana anda ingin mimpi yang indah, maka bacalah doa ini pada malam Sabtu, sebanyak seratus kali, Insya Allah akan tercapai.

(22) Awet Muda

Bilamana anda baca pada malam Minggu, maka anda boleh awet muda walau usia sudah lanjut.

(23) Memberi keselamatan.

Bilamana anda baca pada malam Isnin, maka Allah akan memberikan keselamatan kepada anda, dijauhkan dari malapetaka.

(24) Menjadi kuat

Bilamana anda baca pada malam Selasa, maka anda akan menjadi kuat, serta terjauh dari penyakit.

(25) Gigitan yang kuat

Bilamana anda baca pada malam Rabu, maka gigi anda akan menjadi kuat, serta terjauh dari penyakit.

(26) Penyeri wajah.

Bilamana anda baca pada malam Khamis, maka wajah anda bertambah elok sehingga banyak wanita yang terpikat.

(27) Binatang menjadi patuh.

Bilamana anda baca pada malam Jumaat, maka semua binatang yang buas akan menjadi patuh terhadap anda.

(28) Melamar wanita.

Bilamana anda ingin melamar seorang wanita, maka berpuasalah sehari dan malamnya jangan tidur, kemudian bacalah doa ini terus menerus di tempat yang sunyi, Insya’Allah lamaran anda di terima.

(29) Harta dunia.

Bilamana anda ingin harta dunia, maka bacalah doa ini pada kunir (kunyit putih / temu) kemudian tanamlah di tanah, Insya’Allah akan jadi emas, tapi jangan berbicara atau beritahu orang lain.

Inilah doanya :

ea1e93be.jpg

Ertinya:

“Ya Allah, Zat Yang memiliki kekuasaan yang agung, yang memiliki anugerah yang terdahulu, memiliki wajah yang mulia, menguasai kalimat-kalimat yang sempurna, dan doa-doa yang mustajab, penanggung Hasan dan Husain dari jiwa-jiwa yang haq, dari pandangan mata yang memandang, dari pandangan mata manusia dan jin. Dan sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar akan menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata: “Sesungguhnya (Muhammad) benar-benar orang yang gila, dan al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Dan yang mengijabahi Luqmanul Hakim, dan Sulaiman telah mewarisi Daud a.s. Allah adalah Zat Yang Maha Pengasih lagi memiliki singgasana yang Mulia, panjangkanlah umurku, sihatlah jasad tubuhku , kabulkan hajatku, perbanyakkanlah harta bendaku dan anakku, cintakanlah semua manusia dan jauhkanlah permusuhan dari anak cucu Nabi Adam a.s., orang-orang yang masih hidup dan semoga tetap ancaman siksa bagi orang-orang kafir. Dan katakanlah : “Yang haq telah datang dan yang batil telah musnah, sesungguhnya perkara yang batil itu pasti musnah”. Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidak akan menambah kepada orang-orang yang berbuat aniaya melainkan hanya kerugian. Maha Suci Allah Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari sifat-sifat yang di berikan oleh orang-orang kafir. Dan semoga keselamatan bagi para Rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.”

Read Full Post »

Older Posts »